با سلامخدمت همکاران محترم

آزمون آنلاین گروه گرافیک وگرافیک رایانه درروز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۴ ساعت ۱تا ۳برگزار می گردد.همکاران ناحیه ۲ به محل گروههای آموزشی ناحیه ۲ خدمت آقای دهباشی و همکاران مناطق نیز به گروههای آموزشی همان منطقه مراجعه نمایند.عنوان دوره برنامه ریزی امور هنری با کد          ۹۱۷۰۴۲۳۷ و مهلت ثبت نام تا ۲۹بهمن می باشد. به شرکت کنندگانی که ۶۰درصد نمره ی کل آزمون رابه دست آورند ۱۶ ساعت گواهی ضمن خدمت داده می شود.