کارگاه آموزشی

بسمه تعالی

باسلام واحترام خدمت همکاران عزیز

بدینوسیله اعلام می شود،آخرین جلسه گروههای آموزشی پنج شنبه مورخ۱۴اردیبهشت ماه،ساعت ۱۲درمحل گروههای آموزشی استان برگزارمی شود.لذاازهنرآموزان عزیزدرخواست می شوددراین کارگاه شرکت نمایند.

فراخوان مسابقه

بسمه تعالی

باسلام خدمت همکاران هنرآموز،دبیرخانه هنرهای تجسمی،درنظردارد مسابقه ای باموضوع (زمین رادوست بداریم)وی‍ژه هنرآموزان درگرایش های تصویرسازیری،پوستر،آرم،عکس برگزارکند،ازتمامی هنرآموزان درخواست می شود،آثارخودراحداکثرتا۱۰اسفندبه گروه های آموزشی استان ارسال نمایند.طیبی سرگروه گرفیک استان